Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Zebranie Przedstawicieli

9k=

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Hajnówce zawiadamia, że  zgodnie z § 23 ust. 1  Statutu Banku Spółdzielczego w  dniu 22 maja 2019 r. o godz. 1100  w Hajnówce przy  ul. Piłsudskiego 12 w sali konferencyjnej Banku  odbędzie się :

 

 

ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie regulaminu, porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
 4. Wybór  Komisji:
 • Uchwał i Wniosków ,
 • Komisji ds. oceny  odpowiedniości Rady Nadzorczej ,
 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  Zebrania Przedstawicieli.
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu w 2018 r, wykonania uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz rozpatrzenie wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku za 2018 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
 5. Przedstawienie sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za 2018 r.  zawierającego m.in:

- informację o stosowaniu w 2018 roku w Banku Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,

      - sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności za 2018 rok.

 1. Przedstawienie i przyjęcie Sprawozdania Komisji ds. oceny odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości i niezależności  członków Rady Nadzorczej Banku oraz oceny kolegialnej Rady Nadzorczej Banku za rok 2018.
 2. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych z przeprowadzonej w roku 2017 przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych w Warszawie Delegatura w Olsztynie lustracji ustawowej.
 3. Dyskusja nad przedłożonymi materiałami.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenie sprawozdania  Zarządu BS za 2018 rok,
 • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
 • zatwierdzenie  sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za rok 2018,
 • udzielenie członkom Zarządu BS absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 • podziału nadwyżki bilansowej za rok 2018,
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką BS może zaciągnąć,
 • zatwierdzenia  informacji o realizacji wniosków polustracyjnych
 • przyjęcie procedury dokonywania odpowiedniości RN BS Hajnówka
 • ocena polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Hajnówce
 • kierunków działalności Banku Spółdzielczego na rok 2019.
 1. Zamknięcie obrad

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w obradach

 

ZARZĄD  BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO

wstecz

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR