Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Bank Spółdzielczy w Hajnówce oferuje nowoczesny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „UNIKONTO”, który umożliwia:

 • gromadzenie środków pieniężnych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, rozliczenia w trybie polecenia zapłaty,
 • uzyskanie i wykorzystywanie kredytu,
 • korzystanie z kart bankomatowych,
 • korzystanie z usługi INTERNET BANKING
 • korzystanie z innych usług i produktów oferowanych przez Bank w ramach UNIKONTA, zgodnie z warunkami określonymi w odrębnych umowach oraz regulaminach,
 • możliwość telefonicznego udzielania informacji o saldzie rachunków bankowych

UNIKONTO może być otwierane przez BS dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych:

 • rezydentów – dla jednej osoby lub jako wspólne dla kilku osób
 • nierezydentów –dla jednej osoby zatrudnionej przez podmiot mający siedzibę w kraju albo otrzymującej środki z tytułu emerytury, renty, stypendium oraz innych tytułów, wypłacane przez podmiot mający siedzibę w kraju

Otwarcie UNIKONTA następuje po zawarciu umowy na piśmie pomiędzy Bankiem a osobą występującą o jego otwarcie, według obowiązującego w Banku wzoru. Osoba otwierająca rachunek zobowiązuje się do systematycznych wpłat o określonej wysokości (np. pobory, renta/emerytura, zasiłek itp).

Posiadacz rachunku może złożyć dyspozycję przekształcenia rachunku Unikonto:

 • prowadzonego dla jednej osoby na rachunek Unikonto wspólnego,
 • wspólnego na jeden albo dwa rachunki Unikonto,
 • powodującej zmianę typu rachunku Unikonto.

W ramach UNIKONTA może zostać otwarte UNIKONTO JUNIOR umożliwiające korzystanie z kart bankowych, przeznaczone dla młodzieży od 13 roku życia oraz osób pełnoletnich uczęszczających do szkoły średniej lub wyższej, do czasu ukończenia 25 roku życia.

Za otwarcie UNIKONTA Bank nie pobiera żadnych opłat. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku to  4,50 zł. Za  pozostałe czynności związane z obsługą rachunku,  opłaty pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 

Istnieje możliwość przeniesienia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego Banku do Banku Spółdzielczego w Hajnówce. Wystarczy tylko złożyć w naszym Banku dyspozycję przeniesienia rachunku, a wszelkie formalności załatwiamy za klienta.

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR 

baner toplayer
kredyt