Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w Hajnówce

 

 

Wprowadzono Uchwałą Zarządu

 Nr 49/ZB/2019 z dnia 20 września 2019r

                                                                                              Zatw. Uchwałą Rady Nadzorczej

                                                                                                                                                                                                                 Nr 17/RN/2019 z 23 września 2019r

 

 

 

Z

 

Polityka wynagradzania  pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w  Hajnówce

 

§ 1

 

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Hajnówce, zwana dalej Polityką, została opracowana z uwzględnieniem formy prawnej w jakiej działa Bank Spółdzielczy w Hajnówce, rozmiaru jego działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności.

 1. W szczególności Polityka uwzględnia to, że Bank Spółdzielczy w Hajnówce:
  1. jest Spółdzielnią;
  2. prowadzi działalność na ograniczonym terenie określonym w Statucie Banku;
  3. jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS;
  4. działa w ramach określonego limitami apetytu na ryzyko;
  5. posiada prostą strukturę organizacyjną;
  6. funkcjonuje w oparciu o zasadę, iż członkowie organu zarządzającego ponoszą ostateczną odpowiedzialność za instytucję, jej strategię i działalność;
  7. w przyjętych zasadach wynagradzania zachowuje praktykę polegającą na tym, iż zmienne składniki wynagrodzeń stanowią niewielką część w relacji do stałych składników wynagrodzeń;
  8. uznaje, iż łączna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia przyznawana osobom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, w ujęciu historycznym nie ograniczała zdolności Banku do podwyższania funduszy własnych Banku.

 

 

§ 2

Celem opracowania i wdrożenie Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka (zwanych dalej pracownikami istotnymi) Banku Spółdzielczego w  Hajnówce, zwanej dalej „Polityką” jest:

 1. określenie zasad ustalania stałych i zmiennych składników wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w  Hajnówce, zwanym dalej „Bankiem”, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 06 marca 2017r. (Dz.U. poz. 637).
 2. wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez radę nadzorczą skłonność do ryzyka,
 3. wspieranie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów.

§ 3

Zapisy niniejszej Polityki obejmują:

 1. stałe składniki wynagradzania, rozumiane jako: wynagrodzenie zasadnicze, nagrody jubileuszowe, odprawa w związku ze zwolnieniami grupowymi, przejściem na emeryturę, rentę lub śmiercią pracownika
 2. zmienne składniki wynagradzania, rozumiane jako premia uznaniowa;
 3. zasady przyznawania i wypłacania zmiennych składników wynagradzania.
 4. Wynagrodzenia przyznawane w Banku mają charakter wyłącznie pieniężny.

 

§ 4

Do stanowisk istotnych o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Finansów oraz w uchwale 604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w Banku zalicza się:

 1. Członków Rady Nadzorczej
 2. Członków Zarządu,
 3. Kierownik Zespołu Kadr i Organizacji

 

Z uwagi na fakt, że Bank nie udziela kredytów przekraczających 5 mln EUR oraz Bank nie posiada jednostek istotnych w rozumieniu Rozporządzenia 575/2013 PE, do stanowisk istotnych nie zalicza się innych stanowisk.

§ 5

Do składników wynagradzania zalicza się:

 

Stałe składniki

Zmienne składniki

Przewodniczący Rady Nadzorczej

       Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu  oraz udział w szkoleniach, których koszt ponosi Bank

Brak

Członkowie Rady Nadzorczej

 Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu oraz za udział w szkoleniach, których koszt ponosi Bank

Brak

Członkowie

Komitetu Audytu

Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu

Brak

Członkowie Zarządu

Składniki stałe wymienione w §3 ust.1

Premia uznaniowa

Pozostali pracownicy

Składniki stałe wymienione w §3 ust.1

Premia uznaniowa

 

§ 6

 1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Przedstawicieli.
 2. Rada Nadzorcza otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia .
 3. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza .
 4. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego dla pracowników ustala Zarząd .

 

§ 7

 1. Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej dla stanowisk istotnych w danym roku nie może przekroczyć 2% funduszy własnych Banku.
 2. Stosując zasadę proporcjonalności Bank wypłaca całość premii uznaniowej po przyznaniu, z uwzględnieniem ust.3.
 3. Wysokość zmiennych składników wynagradzania nie może być wyższa niż 100% wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska istotne, a wynagrodzenie zasadnicze powinno mieć taką wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników.

§ 8

 1. Oceny efektów pracy członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w terminie oceny wykonania Strategii działania w  oparciu o kryterium ilościowe oraz jakościowe.
 2. Ocena następuje na podstawie wielkości przyjętych w Strategii działania Banku . Wskazane wielkości znajdują odzwierciedlenie w planie finansowym przyjętym na dany okres.
 3. Ocena efektów pracy członków Zarządu obejmuje wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech latach  (kryterium ilościowe) w odniesieniu do Strategii Działania w danym okresie, w zakresie:
 1. zysk netto,
 2. zwrot z kapitału własnego (ROE),
 3. jakość portfela kredytowego,
 4. współczynnik kapitałowy,
 5. wskaźnik płynności LCR,
 1. Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych w ust. 3 wskaźników w odniesieniu
  do Strategii działania Banku w poszczególnych latach podlegających ocenie.
 2. Zmienne składniki są przyznawane w przypadku, gdy w każdym z ostatnich trzech lat plan w zakresie wskaźników wymienionych w ust. 3 był zrealizowany co najmniej w 80%.
 3. Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników wynagradzania to:
  1. Uzyskane absolutorium w okresie oceny,
  2. Pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
  3. Ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie ekonomiczno-finansowym/korekcie planu  w okresach objętych oceną.  

 

 

§ 9

 1. Oceny efektów pracy pracowników, nie będących członkami Zarządu dokonuje Zarząd.
 2. Zarząd ocenia efekty  pracy w cyklach  kwartalnych.

 

§ 10

 1. Zmiennych składników wynagradzania nie przyznaje się w przypadku:
  1. zagrożenia niespełnienia wymogów ostrożnościowych;
  2. o którym mowa w art. 142 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe;
  3. zagrożenia upadłością;
  4. gdy osoba uczestniczyła w działaniach, których wynikiem były znaczne straty banku, lub była odpowiedzialna za takie działania;
  5. nie spełniła odpowiednich standardów dotyczących rękojmi bezpiecznego i ostrożnego zarządzania bankiem .

 

§ 11

 

 1. Niniejsza Polityka podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
 2. Wdrożenie i realizacja Polityki podlega niezależnemu wewnętrznemu przeglądowi dokonywanemu nie rzadziej niż raz w roku.
 3. Raport z przeglądu Polityki przedstawiany jest Radzie Nadzorczej.
 4. Weryfikacja, o której mowa w ust. 2 obejmuje między innymi:

1)zgodność z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi Banku;

                    2) odpowiedniość Polityki w odniesieniu do formy prawnej Banku, w jakiej działa,                 rozmiaru działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności;

   1. weryfikację stanowisk istotnych;
   2. przyjęte zasady przyznawania oraz wypłaty stałych i zmiennych składników wynagradzania;
 1. Niniejsza Polityka oraz jej realizacja podlega ocenie przez Radę Nadzorczą na podstawie przeprowadzonej weryfikacji. Ocena jest przekazywana Zebraniu Przedstawicieli.
 2. Niniejsza Polityka podlega ujawnieniu

 

§ 12

1. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Hajnówce wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                                            

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR