Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

 

Wprowadzono Uchwała

 Nr 47/ZB/2018 z 25.09.2018r

Zatw. Uchwała RN

Nr 8/RN/2018 z 25.09.2018r

 

Z

 

Polityka wynagradzania  pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w  Hajnówce

 

§ 1

 

1. Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Hajnówce, zwana dalej Polityką, została opracowana z uwzględnieniem formy prawnej w jakiej działa Bank Spółdzielczy w Hajnówce, rozmiaru jego działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności.

2. W szczególności Polityka uwzględnia to, że Bank Spółdzielczy w Hajnówce:

1) jest Spółdzielnią;

2) prowadzi działalność na ograniczonym terenie określonym w Statucie Banku;

3) jest uczestnikiem Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS;

4) działa w ramach określonego limitami apetytu na ryzyko;

5) posiada prostą strukturę organizacyjną;

6) funkcjonuje w oparciu o zasadę, iż członkowie organu zarządzającego ponoszą ostateczną odpowiedzialność za instytucję, jej strategię i działalność;

7) w przyjętych zasadach wynagradzania zachowuje praktykę polegającą na tym, iż zmienne składniki wynagrodzeń stanowią niewielką część w relacji do stałych składników wynagrodzeń;

8) uznaje, iż łączna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia przyznawana osobom, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, w ujęciu historycznym nie ograniczała zdolności Banku do podwyższania funduszy własnych Banku.

 

 

§ 2

1. Celem opracowania i wdrożenie Polityki wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka (zwanych dalej pracownikami istotnymi) Banku Spółdzielczego w  Hajnówce, zwanej dalej „Polityką” jest:

1)określenie zasad ustalania stałych i zmiennych składników wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego w  Hajnówce, zwanym dalej „Bankiem”, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i  Finansów z dnia 06 marca 2017r. (Dz.U. poz. 637).

2)wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez radę nadzorczą skłonność do ryzyka,

3)wspieranie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów.

§ 3

Zapisy niniejszej Polityki obejmują:

 

1) stałe składniki wynagradzania, rozumiane jako: wynagrodzenie zasadnicze, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatek za pracę w porze nocnej, zwrot kosztów poniesionych w czasie delegacji służbowych, nagrody jubileuszowe, odprawa w związku ze zwolnieniami grupowymi, przejściem na emeryturę, rentę lub śmiercią pracownika

2) zmienne składniki wynagradzania, rozumiane jako premia uznaniowa;

3) zasady przyznawania i wypłacania zmiennych składników wynagradzania.

 

§ 4

Do stanowisk istotnych o których mowa w §24 Rozporządzenia Ministra Finansów oraz w uchwale 604/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w Banku zalicza się:

 1. Członków Rady Nadzorczej
 2. Członków Zarządu,

Z uwagi na fakt, że Bank nie udziela kredytów przekraczających 5 mln EUR oraz Bank nie posiada jednostek istotnych w rozumieniu Rozporządzenia 575/2013 PE, do stanowisk istotnych nie zalicza się innych stanowisk.

§ 5

Do składników wynagradzania zalicza się:

  Stałe składniki Zmienne składniki
Przewodniczący Rady Nadzorczej Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu oraz udział w szkoleniach, których koszt ponosi Bank Brak
Członkowie Rady Nadzorczej Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu oraz za udział w szkoleniach, których koszt ponosi Bank Brak
Członkowie Komitetu Audytu Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu  
Członkowie Zarządu składniki stałe wymienione w §3 ust.1 Premia uznaniowa

 

§ 6

 1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Przedstawicieli.
 2. Rada Nadzorcza otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia .
 3. Wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego dla członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza .

§ 7

 1. Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej dla stanowisk istotnych w danym roku nie może przekroczyć 2% funduszy własnych Banku.
 2. Stosując zasadę proporcjonalności Bank wypłaca całość premii uznaniowej po przyznaniu, z uwzględnieniem ust.3.
 3. Wysokość zmiennych składników wynagradzania nie może być wyższa niż 100% wynagrodzenia zasadniczego osób zajmujących stanowiska istotne, a wynagrodzenie zasadnicze powinno mieć taką wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników.

§ 8

 

1. Oceny efektów pracy członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza w terminie analizy dotyczącej ogólnej sytuacji finansowej Banku oraz analizy wykonania podstawowych wielkości planu finansowego zgodnie z harmonogramem określonym w Instrukcji System informacji zarządczej.

2. Ocena następuje na podstawie wielkości przyjętych w Strategii działania Banku oraz w Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Wskazane wielkości znajdują odzwierciedlenie w planie finansowym przyjętym na dany okres.

3. Oceny dokonuje się w oparciu o kryterium ilościowe oraz jakościowe.

4. Ocena efektów pracy członków Zarządu obejmuje wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech latach  (kryterium ilościowe) w odniesieniu do realizacji planu finansowego/korekty planu finansowego w danym okresie, w zakresie:

 1. zysk netto,
 2. zwrot z kapitału własnego (ROE),
 3. jakość portfela kredytowego,
 4. współczynnik kapitałowy,
 5. wskaźnik płynności LCR,

5. Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych w ust. 4  wskaźników w odniesieniu do planu finansowego/korekty planu finansowego w poszczególnych okresach podlegających ocenie.

6. Zmienne składniki są przyznawane w przypadku, gdy w każdym z ostatnich trzech lat plan/korekta planu  w zakresie wskaźników wymienionych w ust. 4 był zrealizowany co najmniej w 80%. w zakresie wskaźnika wymienionego w ust.4 pkt 3 nie przekroczył 5% ,natomiast w zakresie wskaźnika wymienionego w ust.4 pkt 5 nie spadł poniżej 100%.

7.Kryteria jakościowe oceny członków Zarządu przy przyznawaniu zmiennych składników wynagradzania to:

  1. Uzyskane absolutorium w okresie oceny,
  2. Pozytywna ocena rękojmi należytego wykonania obowiązków, zgodnie z art. 22aa ustawy Prawo bankowe,
  3. Ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie ekonomiczno-finansowym/korekcie planu  w okresach objętych oceną.  

 

8. Zmiennych składników wynagradzania nie przyznaje się w przypadku:

1) zagrożenia niespełnienia wymogów ostrożnościowych;

2) o którym mowa w art. 142 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe;

3) zagrożenia upadłością;

4) gdy osoba uczestniczyła w działaniach, których wynikiem były znaczne straty banku, lub była odpowiedzialna za takie działania;

5) nie spełniła odpowiednich standardów dotyczących rękojmi bezpiecznego i ostrożnego zarządzania bankiem

 

§ 9

 

1. Niniejsza Polityka podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

2. Wdrożenie i realizacja Polityki podlega niezależnemu wewnętrznemu przeglądowi dokonywanemu nie rzadziej niż raz w roku.

3. Raport z przeglądu Polityki przedstawiany jest Radzie Nadzorczej.

4. Weryfikacja, o której mowa w ust. 2 obejmuje między innymi:

1) zgodność z przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi Banku;

2) odpowiedniość Polityki w odniesieniu do formy prawnej Banku, w jakiej działa, rozmiaru działalności, ryzyka związanego z prowadzoną działalnością, wewnętrznej organizacji oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności prowadzonej działalności;

3) weryfikację stanowisk istotnych;

4) przyjęte zasady przyznawania oraz wypłaty stałych i zmiennych składników wynagradzania;

5. Niniejsza Polityka oraz jej realizacja podlega ocenie przez Radę Nadzorczą na podstawie przeprowadzonej weryfikacji. Ocena jest przekazywana Zebraniu Przedstawicieli.

6. Niniejsza Polityka podlega ujawnieniu

 

§ 10

Polityka wynagradzania pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na ryzyko Banku Spółdzielczego w Hajnówce wchodzi w życie z dniem  25 września 2018r.

 

 

 

 

                                                                                                                            

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR 

baner toplayer
https://www.bshajnowka.pl/121,aplikacja-mobilna-nasz-bank