Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

Załącznik nr 15/RN/2014 do uchwały Rady Nadzorczej

Banku Spółdzielczego w Hajnówce

z dnia 19 grudnia 2014r.

 

Polityka zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze

 

w Banku Spółdzielczym w  Hajnówce

 

§ 1

Celem opracowania i wdrożenie Polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Hajnówce, zwanej dalej „Polityką” jest:

1. określenie zasad ustalania zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących  stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym  w Hajnówce, zwanym dalej „Bankiem”, wymienionych w uchwale 258/2011 KNF z dnia 04 października 2011r.

2. wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem i nie zachęcanie do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez radę nadzorczą skłonność do ryzyka banku,

3. wspieranie realizacji strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów.

§ 2

Podstawą opracowania niniejszej Polityki są zapisy uchwały 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04 października 2011r. oraz pismo KNF z dnia 23 grudnia 2011r. znak DOR/WR2/0735/10/2/MO/11.

§3

Zapisy niniejszej polityki obejmują:

1.      zmienne składniki wynagradzania, rozumiane jako premia uznaniowa,

2.      indywidualne odprawy emerytalne.

§ 4

Do stanowisk kierowniczych w rozumieniu uchwały 258/2011 KNF zalicza się:

1.      Członków Zarządu,

2.      Dyrektorów Oddziałów,

3.      Stanowisko audytu wewnętrznego,

4.      osoby bezpośrednio podległe Członkom Zarządu.

5.      osoby których wynagrodzenie jest zbliżone do wynagrodzenia osób wymienionych w punktach 2-5.

§ 5

1.      Do stanowisk kierowniczych wymienionych w uchwale KNF nie zalicza się osób wymienionych w pkt 2-5 paragrafu 4, które nie mają istotnego wpływu na profil ryzyka Banku.

2.      Za istotny wpływ na profil ryzyka Banku uznaje się możliwość podejmowania decyzji finansowych w kwocie przekraczającej 2% Funduszy własnych Banku.

§ 6

W związku z tym, że w Banku wszystkie istotne decyzje są podejmowane przez Zarząd i żaden pracownik nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania decyzji w wysokości o której mowa w §4 ust.2, do stanowisk kierowniczych w Banku zalicza się tylko członków Zarządu.

§ 7

1.      Osobom zajmującym stanowiska kierownicze przysługuje premia uznaniowa, której wysokość określa Regulamin wynagradzania.

2.    Łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku za dany rok nie może spowodować obniżenia wyniku finansowego Banku do poziomu, który nie zapewni realnego przyrostu funduszy własnych Banku oraz budowy bezpiecznej bazy kapitałowej, tj. łączna kwota wypłaconej premii uznaniowej dla Członków Zarządu w danym roku nie może przekroczyć 2 % fundusz własnych (uznany kapitał).

3.      Stosując zasadę proporcjonalności Bank wypłaca całość premii uznaniowej po przyznaniu, z uwzględnieniem ust.2.

4.   Wysokość zmiennych składników wynagradzania nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia zasadniczego (zapis musi być zgodny z Regulaminem wynagradzania) osób zajmujących stanowiska kierownicze, a wynagrodzenie zasadnicze powinno mieć taką wysokość, aby Bank mógł prowadzić elastyczną politykę wynagrodzeń w zakresie zmiennych składników.

§ 8

1.   Oceny efektów pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku dokonuje Rada Nadzorcza  w terminie oceny wykonania planu ekonomiczno-finansowego w  oparciu o kryterium ilościowe oraz jakościowe.

2.    Ocena efektów pracy obejmuje następujące wskaźniki Banku osiągane w ostatnich trzech latach (kryterium ilościowe) w odniesieniu do założonego planu ekonomiczno - finansowego:

                          1)       zysk netto,

                          2)       zwrot z kapitału własnego (ROE),

                          3)       jakość portfela kredytowego,

                          4)       współczynnik wypłacalności,

3.    Ocenie podlega stopień wykonania wymienionych w ust. 2 wskaźników w odniesieniu
do planu finansowego w poszczególnych latach podlegających ocenie oraz w stosunku
do założeń przyjętych w planach ekonomiczno-finansowych na dany okres. Pierwsza ocena obejmuje  ro k 2012 i kolejne – aż do osiągnięcia  okresu oceny pełnych 3 lat.

4.    Kryteria jakościowe oceny osób zajmujących stanowiska kierownicze przy przyznawaniu zmiennych składników wynagradzania to:

a.       Uzyskane absolutorium w okresie oceny,

b.      Brak wyroków skazujących za nadużycia finansowe,

c.       Ogólna dobra ocena przez Radę Nadzorczą realizacji zadań zawartych w planie ekonomiczno-finansowym w okresach objętych oceną.  

5.    W przypadku zagrożenia nie spełnienia wymogów ostrożnościowych lub zagrożenia upadłością zmiennych składników wynagradzania nie przyznaje się.

§ 9

1.   Osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku nie przysługują indywidualnie przyznawane odprawy emerytalne, z wyjątkiem odpraw o których mowa w ustępie 2.

2.  Osobom zajmującym stanowiska kierownicze przysługuje odprawa emerytalna  przyznawana w ramach powszechnie stosowanego w Banku systemu emerytalnego, opisanego w Regulaminie wynagradzania Banku.

§ 10

1.  Niniejsza Polityka podlega zatwierdzeniu i weryfikacji co najmniej raz w roku, zgodnie z Instrukcją sporządzania informacji zarządczej (..) przez Radę Nadzorczą Banku.

2.   Niniejsza Polityka oraz jej realizacja podlega raz w roku ocenie w ramach audytu wewnętrznego, raport z oceny polityki zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przedstawiana dla Rady Nadzorczej Banku.

3.   Niniejsza Polityka podlega ujawnieniu.

§ 11

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR 

baner toplayer
kredyt