Bank Spółdzielczy w Hajnówce

Odnośniki

Treść

W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kto może uzyskać kredyt?

Kredyt może być udzielony Kredytobiorcy, który:

  • posiada w Banku rachunek bieżący, prowadzony od min, sześciu miesięcy
  • posiada zdolność kredytową, potwierdzoną przez Bank na podstawie udokumentowanych stałych dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, zapewniających spłatę kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie
  • ustanowi prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu

Wysokość kredytu:

 Ustalany jest w oparciu o:

  • wysokość wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy
  • ocenę zdolności kredytowej Kredytobiorcy
  • rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć trzykrotnych średnich miesięcznych wpływów środków na rachunek bieżący Kredytobiorcy za okres ostatnich sześciu miesięcy.

Okres na jaki można uzyskać kredyt:

 do 12 miesięcy

Spłata kredytu i odsetek:

BS nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu w miesięcznych okresach obrachunkowych, według stopy określonej w umowie kredytu. Całkowita spłata kredytu następuje na koniec okresu kredytowego w dniu określonym w umowie kredytu. 

Oprocentowanie kredytu:

 WIBOR 1M + 6,5 pp.

Tryb uzyskania kredytu:

Osoby wyrażające chęć uzyskania kredytu, składają wniosek o kredyt wraz z wymaganą dokumentacją. Wniosek oraz informacje na temat niezbędnych dokumentów do rozpatrzenia wniosku kredytowego można uzyskać w placówkach banku. Rozpatrzenie wnosku o kredyt następuje po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.

 

PO SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAPRASZAMY DO PLACÓWEK BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W HAJNÓWCE   

Stopka

Bank Spółdzielczy w Hajnówce 
ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka 

tel/fax: 85 682 28 20

e-mail: centrala@bshajnowka.pl 
KRS: 0000125438, Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 543-020-07-15
REGON: 000493860

SWIFT KOD: POLUPLPR